मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

गति कैलकुलेटर को न्यूटन दोस्रो व्यवस्था

गति कैलकुलेटर को Newtons दोस्रो व्यवस्था तपाईं newtons गति को दोस्रो व्यवस्था प्रयोग गरेर एक शक्ति हो, वस्तु को ठूलो र गति गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

को न्यूटन दोस्रो कानून द्वारा गणना

मास (पु): के.जि
प्रवेग (क): m / s 2

न्यूटन दोस्रो व्यवस्था एक वस्तुको गति वस्तु लागू बाह्य शक्तिहरू को भेक्टरयोगफल सीधा समानुपातिक र आम वस्तुहरु गर्न inversely समानुपातिक छ भनी उल्लेख।