मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

संख्या विभाजन, सिकाइ

स्तम्भ विभाजन क्यालकुलेटर तपाईं स्तम्भ विभाजन विधि प्रयोग गरेर, दुई अंक (लब्धि) विभाजन गणना गर्न, र स्तम्भ विभाजनको एक कार्यपाना प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।

दुई नम्बर, लाभांश र विभक्त प्रविष्ट गर्नुहोस्।

विभाजित