मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

गति कैलकुलेटर को न्यूटन तेस्रो व्यवस्था

गति कैलकुलेटर को Newtons तेस्रो व्यवस्था तपाईं newtons गति को तेस्रो व्यवस्था प्रयोग गरेर दुई वस्तुहरु को एउटा ठूलो र गति गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

को न्यूटन तेस्रो व्यवस्था गरेर गणना

प्रवेग (A1): m / s 2
मास (m2): के.जि
प्रवेग (A2): m / s 2

गति कैलकुलेटर को न्यूटन तेस्रो व्यवस्था दुई वस्तुहरू बीच सबै शक्तिहरू बराबर परिमाण र विपरीत दिशा मा अवस्थित भनी उल्लेख।